مشخصات کتاب درسی فارسی عمومی

گزیدۀ سخن پارسی

به کوشش:

دکتر منوچهر تشکّری، دکتر منوچهر جوکار، 

 دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی، دکتر پروین گلی زاده

زیر نظر: دکتر نصرالله امامی

نشر: رَسِش

 

/ 0 نظر / 18 بازدید